Prava iz sustava socijalne i zdravstvene skrbi


Za bilo koje pravo iz sustava socijalne skrbi potrebno je javiti se prvo nadležnom centru za socijalnu skrb te pokrenuti postupak za vještačenje koje se odvija u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika.
Neka od prava iz sustava socijalne skrbi jesu pravo na status roditelja njegovatelja i osobna invalidnina.

Pravo na status roditelja njegovatelja
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od uvjeta:

   - potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen

   - u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala

   - ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili roditelja osobe s invaliditetom s kojim živi u obiteljskoj zajednici, umjesto roditelja.
Također,  ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja može se priznati, osim roditelju, i jednom od članova obitelji s kojim živi u obiteljskoj zajednici.

Pravo na status njegovatelja se priznaje jednom od članova obitelji s kojim dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom živi u obiteljskoj zajednici, u slučajevima kada su roditelji djeteta s teškoćama u razvoju umrli ili nijedan od roditelja ne živi s djetetom i o njemu se ne brine, ili živi s djetetom, ali nije u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu zbog svog psihofizičkog stanja.
Pravo na status njegovatelja priznaje se bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom koja udovoljava uvjetima.

Pravo se NE priznaje ako je djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi te za vrijeme dok jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za dijete, drugom roditelju ne može se priznati status roditelja njegovatelja za isto dijete.

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja se PRIZNAJE kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluge boravka boravi četiri i više sati dnevno ako mu roditelj ili njegovatelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege, u tu svrhu roditelj potpisuje sa ustanovom gdje dijete boravi pasivno ili aktivno dežurstvo.

Naknada plaće za status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja iznosi 4 000 kn, a njegovatelj je zaposlen po posebnim propisima koji osiguravaju sva prava iz mirovinskog i zdrastvenog osiguranja.

Pravo na osobnu invalidninu
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.
Pravo na osobnu invalidninu (OI) priznaje se s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti. To znači ako je zahtjev pokrenut u ožujku a vještaćenje je obaveljno  tek u rujnu, osoba s invaliditetom ima pravo na isplatu zaostataka.
 
Pravo na osobnu invalidninu se NE priznaje:
    - osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi
    - osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu
    - osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
    - djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima
    - osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa.
 
Za osobu koja nema vlastiti prihod osobna invalidnina iznosi 1 500 kuna mjesečno (300 posto osnovice).
Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa 300 posto osnovice i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti. U prihod se NE uračunava plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu.

Pravo na rad s polovicom radnog vremena
Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti)  može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, a iznos naknade se izračunava ovisno o tome je li roditelj zaposlen ili samozaposlen.
Nakon isteka redovnog rodiljnog dopusta treba predati zahtjev za rad s polovinom radnog vremena nadležnom uredu HZZOa. Ovo pravo može se koristiti dokle god postoji potreba,  a ostvaruje se na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještaćenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za svo vrijeme trajanja prava.
Pravo ne može ostvariti roditelj čije je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdrastvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi duže od 8h dnevno.

Pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
Kao i pravo na rad s polovicom radnog vremena, pravo na dopust za njegu dijeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) može ostavriti jedan od roditelja pod uvjetom da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena prije početka korištenja prava tako i za svo vrijeme trajanja dopusta. Zahtjev se predaje u nadležni ured HZZOa a pravo se ostvaruje na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještaćenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju  za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 70 posto proračunske osnovice mjesečno, odnosno 2.328,20 kn.

Pravo na status roditelja njegovatelja, osobnu invalidninu kao i neka druga prava poput psihosocijalne podrške, doplatka za pomoć i njegu, usluga rane intervencije regulirana su zakonom o socijalnoj skrbi ,  dok je pravo na rad s polovicom radnog vremena kao i pravo na dopust za njegu djeteta do 8. godine regulirano zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.