Prava iz sustava socijalne i zdravstvene skrbi


Za bilo koje pravo iz sustava socijalne skrbi potrebno je javiti se prvo nadležnom centru za socijalnu skrb te pokrenuti postupak za vještačenje koje se odvija u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika.
Neka od prava iz sustava socijalne skrbi jesu pravo na status roditelja njegovatelja i osobna invalidnina.

Pravo na status roditelja njegovatelja

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:

- potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen,

- u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala ili

-  koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja, ako roditelji ne žive s njim ili zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu, pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, životnom ili neformalnom životnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, srodniku u ravnoj lozi i srodniku u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja srodstva.

Također,  ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status njegovatelja može se priznati, osim roditelju, i jednom od članova obitelji s kojim živi u obiteljskoj zajednici.

Pravo na status njegovatelja priznaje se osobi po izboru osobe s invaliditetom uz njezinu suglasnost, odnosno suglasnost njegovog zakonskog zastupnika, koja živi u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom.

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja NE priznaje se:

- ako je dijetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi, osim u slučaju osiguranja smještaja žrtve obiteljskog nasilja,

- ako je dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom korisnik usluge cjelodnevnog boravka na temelju Zakona o socijalnoj skrbi,

- ako roditelji  koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za isto dijete,

- ako je roditelju ili drugoj osobi koja želi biti njegovatelj izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi,

- ako je sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili je pokrenut postupak za raskid ugovora između njegovatelja i osobe s invaliditetom.

Naknada plaće za status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja čije dijete je uključeno u zajednicu iznosi 800% osnovice - 530,89 EUR ( 4 000,00 kn ), a njegovatelj je zaposlen po posebnim propisima koji osiguravaju prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti.

Roditelj njegovatelj ili njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja se zbog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe i usluge u zajednici jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata, ima pravo na naknadu u iznosu od 900 % - 597,25 EUR ( 4 500,00 kn ).

Roditelj njegovatelj koji samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom koja imaju više vrsta oštećenja 4. stupnja ima pravo na naknadu koja iznosi 1200 % osnovice - 796,33 EUR ( 6 000,00 kn ).

Pravo na osobnu invalidninu

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Pravo na osobnu invalidninu (OI) priznaje se s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti. To znači ako je zahtjev pokrenut u ožujku a vještaćenje je obaveljno  tek u rujnu, osoba s invaliditetom ima pravo na isplatu zaostataka.
 
Pravo na osobnu invalidninu  NE priznaje se osobi:

- kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi,

- koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima,

- koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema  Zakonu o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

 Osobna invalidnina iznosi 350 % osnovice - 232,26 EUR ( 1750,00 kn ) mjesečno i po novom Zakonu o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 17. veljače 2022. god. ne podliježe imovinskom niti dohodovnom cenzusu.

Doplatak za pomoć i njegu

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom kojoj  je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu 120 % osnovice -79,63 EUR ( 600,00 kn ), priznaje se dijetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom kojoj je utvrđen treći stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Pravo ne ovisi o imovinskom cenzusu (čl. 58. Zakona o socijalnoj skrbi isključuje imovinski cenzus).

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu 84% osnovice - 55,74 EUR ( 420,00 kn ), priznaje se dijetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom kojoj je utvrđen drugi stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti i uvjetovan je dohodovnim cenzusom (pored određenih ograničenja navedenih u čl. 57 Zakona o socijalnoj skrbi, čl. 58 definira i dohodovni cenzus).

Pravo na doplatak za njegu NE priznaje se osobi:

- koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu,

-  koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti,

- kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje,

- koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora,

- koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema drugim propisima,

- koja osobnu invalidninu ostvaruje prema  Zakonu o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.


Pravo na rad s polovicom radnog vremena

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti)  može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, a iznos naknade se izračunava ovisno o tome je li roditelj zaposlen ili samozaposlen.
Nakon isteka redovnog rodiljnog dopusta treba predati zahtjev za rad s polovinom radnog vremena nadležnom uredu HZZOa. Ovo pravo može se koristiti dokle god postoji potreba,  a ostvaruje se na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještaćenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za svo vrijeme trajanja prava.
Pravo ne može ostvariti roditelj čije je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdrastvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi duže od 8h dnevno.

Pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Kao i pravo na rad s polovicom radnog vremena, pravo na dopust za njegu dijeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) može ostavriti jedan od roditelja pod uvjetom da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena prije početka korištenja prava tako i za svo vrijeme trajanja dopusta. Zahtjev se predaje u nadležni ured HZZOa a pravo se ostvaruje na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještaćenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju  za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 551 EUR.

Pravo na status roditelja njegovatelja, osobnu invalidninu kao i neka druga prava poput psihosocijalne podrške, doplatka za pomoć i njegu, usluga rane intervencije regulirana su zakonom o socijalnoj skrbi ,  dok je pravo na rad s polovicom radnog vremena kao i pravo na dopust za njegu djeteta do 8. godine regulirano zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.