Prava iz sustava socijalne i zdravstvene skrbi


 
❗️VAŽNO ❗️

Novi Zakon o inkluzivnom dodatku stupio je na snagu 01.01. 2024. godine. Korsinici koji su do tada ostvarivali pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu iz sustava socijalne skrbi i uvećani dječji doplatak iz sustava mirovinskog osiguranja  NE TREBAJU predavati zahtjev za inkluzivni dodatak.
Zahtjev trebaju predati samo novi korisnici, oni koji po prvi puta prolaze kroz postupak vještačenja.

 
Osobna invalidnina i uvećani dječji doplatak isplaćivati će se od strane Zavoda za socijalnu skrb sve dok vam se ne donese novo rješenje - rješenje o inkluzivnom dodatku.  Rok za donošenje rješenja je 31.12. 2024.
Također, nakon što vam se donese rješenje o inkluzivnom dodatku isplatiti će vam se i razlika između vašeg inkluzivnog dodatka i zbroja OI i uvećanog dječjeg doplatka za razdoblje od 01.01. 2024. do datuma donošenja rješenja o inkluzivnom dodatku.
 
❗️Novi Zakon o dječjem doplatku stupa na snagu 01.03.2024.❗️
Novim zakonom povećan je dohodovni cenzus za dječji doplatak, a uvećani dječji doplatak više ne postoji. Ako zadovoljavate dohodovne uvjete za ostvarivanje prava na dječji doplatak možete podnjeti zahtjev za dječjim doplatkom za svoje zdravo dijete ali i za svoje dijete s teškoćama.
 
❗️S datumom rješenja o inkluzivnom dodatku prestaje isplata uvećanog dječjeg doplatka i osobne invalidnine od strane Zavoda za socijalnu skrb.


Za bilo koje pravo iz sustava socijalne skrbi potrebno je javiti se prvo nadležnom Zavodu za socijalnu skrb, te pokrenuti postupak za vještačenje koje se odvija u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog Zavoda za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika.

Pravo na status roditelja njegovatelja

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja:

- je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen,

- je u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala

- ima poremaćaj autistićnog spektra četvrtog stupnja ili

-   ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja, ako roditelji ne žive s njim ili zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu, pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, životnom ili neformalnom životnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, srodniku u ravnoj lozi i srodniku u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja srodstva.

Također,  ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status njegovatelja može se priznati, osim roditelju, i jednom od članova obitelji s kojim živi u obiteljskoj zajednici.

Pravo na status njegovatelja priznaje se osobi po izboru osobe s invaliditetom uz njezinu suglasnost, odnosno suglasnost njegovog zakonskog zastupnika, koja živi u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom.

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja NE priznaje se:

- ako je dijetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi, osim u slučaju osiguranja smještaja žrtve obiteljskog nasilja,

- ako je dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom korisnik usluge cjelodnevnog boravka na temelju Zakona o socijalnoj skrbi,

- ako roditelji  koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za isto dijete,

- ako je roditelju ili drugoj osobi koja želi biti njegovatelj izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi,

- ako je sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili je pokrenut postupak za raskid ugovora između njegovatelja i osobe s invaliditetom.

Naknada plaće za status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja čije dijete je uključeno u zajednicu iznosi 1000% osnovice - 663,60 EUR, a njegovatelj je zaposlen po posebnim propisima koji osiguravaju prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti.

Roditelj njegovatelj ili njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja se zbog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe i usluge u zajednici jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata, ima pravo na naknadu u iznosu od 1200 % - 796,32 EUR .

Roditelj njegovatelj koji samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom koja imaju više vrsta oštećenja 4. stupnja ima pravo na naknadu koja iznosi 1500 % osnovice - 995,4 EUR .

Zakon o inkluzivnom dodatku
(uskoro više...)Pravo na rad s polovicom radnog vremena

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti)  može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, a iznos naknade se izračunava ovisno o tome je li roditelj zaposlen ili samozaposlen.
Nakon isteka redovnog rodiljnog dopusta treba predati zahtjev za rad s polovinom radnog vremena nadležnom uredu HZZOa. Ovo pravo može se koristiti dokle god postoji potreba,  a ostvaruje se na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještaćenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za svo vrijeme trajanja prava.
Pravo ne može ostvariti roditelj čije je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdrastvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi duže od 8h dnevno.

Pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Kao i pravo na rad s polovicom radnog vremena, pravo na dopust za njegu dijeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) može ostavriti jedan od roditelja pod uvjetom da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena prije početka korištenja prava tako i za svo vrijeme trajanja dopusta. Zahtjev se predaje u nadležni ured HZZOa a pravo se ostvaruje na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještaćenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju  za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 551 EUR.

 Pravo na rad s polovicom radnog vremena kao i pravo na dopust za njegu djeteta do 8. godine regulirano zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.